Fig 1 Configurations leading to FDI in renewables and non-renewables and aggregate transition capacity.png
Configurations leading to FDI in renewables and non-renewables and aggregate transition capacity

Monikansalliset energialaitokset energiasiirtymässä 

Tutkijat: Samuli Patala, Jouni Juntunen, Sarianna Lundan ja Tiina Ritvala, johtamisen laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Energialaitokset muodostavat merkittävän osan yrityssektorista. Monikansalliset energiayhtiöt tekevät investointeja tiettyihin energialähteisiin, ja siksi ne pitkälti sanelevat energiasiirtymän vauhtia. Uusiutuviin energialähteisiin tehtäviin suoriin ulkomaisiin investointeihin (FDI) liittyvien organisatoristen ominaisuuksien ja sääntely-ympäristöjen tutkiminen antaa meille mahdollisuuden ymmärtää olosuhteita, joissa yritykset investoivat uusiutuviin energialähteisiin rajojensa ulkopuolella. Se antaa meille välineitä tutkia, työskentelevätkö energiayritykset todella ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.  

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun tutkijat selvittivät, missä määrin 17 sähköalan monikansallista yritystä harjoittaa suoria ulkomaisia sijoituksia uusiutuviin energialähteisiin, fossiilisiin polttoaineisiin tai molempiin. Tutkimukseen mukana olleiden yritysten omistusrakenteet olivat seuraavanlaisia: valtion omistamia, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja täysin yksityisiä.  

Voimme antaa anteeksi olettamuksen siitä, että eurooppalaisten valtioiden omistamat yleishyödylliset yritykset olisivat edistyksellisimpiä uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien suhteen. EU-maiden hallitukset ovat usein vähähiilisten politiikkojen ja sitoumusten eturintamassa, joten niiden valtio-omisteisten energiayhtiöiden pitäisi pyrkiä samoihin tavoitteisiin. Tutkijat kuitenkin havaitsivat, että Etelä-Euroopassa (Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa) yksityiset yritykset ovat tällä hetkellä aktiivisimpia uusiutuvia energialähteitä koskeviin aloitteisiin siirtymisessä.  

Näin näyttää olevan näiden yritysten maantieteellisten, sääntelyyn liittyvien ja liiketoimintaympäristöjen ansiosta. Italialla, Espanjalla ja Portugalilla on suhteellisen hyvät maantieteelliset olosuhteet uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, käyttöönottamista varten. Nämä yritykset ovat puolestaan kehittäneet teknistä osaamista kotimarkkinoillaan, mikä parantaa niiden kykyä investoida muualle. Kansainvälisen kokemuksensa ansiosta he pystyvät hyödyntämään osaamistaan maailmanlaajuisesti.  Yksityisen sektorin yritykset voivat yleensä olla halukkaampia investoimaan eri maanosiin, kun taas valtion omistama yritys voi haluta pelata varman päälle ja investoida vain lähimaihin. 

Tämä tutkimus korostaa sitä, että onnistunutta energiasiirtymää ei voida saavuttaa pelkästään teknologian avulla. Investoinnit uusiutuvan energian infrastruktuureihin määräytyvät (kansainvälisten) liiketoimintakäytäntöjen, politiikan sääntelyn sekä yhteiskunnallisen ja poliittisen tahdon mukaan. Yhteiskunnat voivat saattaa valtionomistamat energiayhtiönsä vastuuseen, kun heillä on ymmärrys siitä, missä määrin erityisesti valtion omistamat yritykset investoivat uusiutuvaan energiaan liittyviin teknologioihin. 

JIBS-fig2-simplified.png
Configurations leading to FDI in renewables and non-renewables and aggregate transition capacity

Tutkijat: Samuli Patala, Jouni Juntunen, Sarianna Lundan ja Tiina Ritvala, johtamisen laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Teksti: Peter Taggart

Image from remote site: www.aalto.fi

Department of Management Studies | Aalto University (external link)

The Department of Management Studies offers a dynamic environment for scholarship and learning.